Zuster Matteke...


Het verhaal van het devote begijntje Matteken gaat als volgt:

Het gebeurde op een Vastenavond omstreeks het jaar 1470 dat een zeer devoot begijntje in het Sint-Elisabethbegijnhof zich van iedereen verlaten en verstoten voelde, terwijl haar medezusters slempten en banketteerden en welkom waren bij vrienden. Ze zat altijd als een 'nachtrave' alleen thuis, leefde droevig en werd nooit op een bruiloft uitgenodigd. Mistroostig ging ze naar de kerk bij haar Heer en Meester haar nood klagen.

Wonderlijke sake! den Heere wiens wellustigheyt is te zijn met de kinderen der menschen, heeft haer van het Cruys aengesproken, luidt het verhaal. En de Heer zegt: Gaet en seght aen de groote Jouffrouw, datse u desen dagh moet tracteren. Waarop Matteken antwoordt: Wel Heer, sy en sal dat niet doen, noch my gelooven. Gaet, zegt weerom de Heer, ende dese sullen de teekenen wesen, dat ik u gesonden hebbe. Gy sult haer seggen, dat haer gewoonelijke gebeden noch niet voleyndt en zijn, boven dien dat haer Zaye hembde, datse uytgelaten heeft, om morgen aen te doen, ontnaeyt zijnde, mijn Moeder met eenen raoden draet vermaekt heeft.

Matteken spoedt zich naar het Groothuis, en gezien de juistheid van haar verhaal, moet de Grootjuffer haar wel geloven en wordt ze aan tafel uitgenodigd. Daarna heeft Matteken zich opnieuw naar de kerk gehaast om de Heer te danken, zeggende: Want ik sal doorgaen tot de plaetse des wonderlijken Tabernakels tot ten huyse Godts.

Dan zijn al de klokken van de begijnhofkerk beginnen luiden. Het volk is toegestroomd en men heeft Matteken gevonden, geknield, dood en stijf. Iedereen is verwonderd blijven staan, smiltende van devotie, en men heeft Matteken in haar falie gewikkeld en zo begraven.

Nadien zijn heel wat wonderen op Mattekens graf gebeurd. Ter blijvende gedachtenis werd op Vastenavond ieder jaar een solemnele Mis opgedragen, die men Mattekens Mis noemt. Die avond werd ook het Mattekensbrood gebakken dat men kan blijven bewaren zonder dat het bederft of beschumelt.

De kapittelzaal van het Groothuis, waar de portretten van de Grootjuffrouwen hangen, heet vandaag nog steeds de Mattekenskamer. In de hal van het Groothuis hangt het Mattekens Kruis, de sporen dragend van de Beeldenstorm.

 
terug...